Programma:

09.15 uur Inloop
10.00 uur Opening: Theaterzaken
Introductie: Cécile de Vos, directeur-bestuurder Onderwijsgeschillen
Keynote: Abdelkader Benali
11.00 uur Korte pauze
11.15 uur Workshops ronde 1 (60 minuten)
12.15 uur Lunch en netwerken
13.00 uur Actualiteiten rondom medezeggenschap
13.30 uur Workshops ronde 2 (60 minuten)
14.40 uur Korte pauze
14.45 uur Workshops ronde 3 (60 minuten)
15.45 uur Afsluitend drankje

 

Hier vind je het workshopoverzicht met beschrijvingen.

 

Workshopronde 1
22 plaatsen beschikbaar

01. Samenwerken in plaats van concurreren
16/11/2022 11:15 tot 12:15 uur

Ronde : 1 Spreker : Koos Beljon en Geke Versprille (FvOv) Doelgroep: Alle congresbezoekers (PO) Werkvorm: Workshop

Deze workshop heeft als doelgroep PO. In ronde 3 (workshop 29) is de doelgroep VO!

In veel regio’s in Nederland is sprake van krimp, terwijl er ook sprake is van een lerarentekort. Dit vraagt om een heroriëntatie en samenwerking.

In deze sessie willen we met behulp van een aantal stellingen en/of vragen in gesprek met de deelnemers. Ook gebruiken we een aantal praktijkvoorbeelden om opties/mogelijkheden van samenwerking in plaats van concurrentie tussen scholen/schoolbesturen te bespreken.

Doel van de (vele mogelijkheden van) samenwerking: het onderwijsaanbod/de onderwijsinfrastructuur in stand houden.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
17 plaatsen beschikbaar

02. Welke rol heeft de (P)MR bij de overgang naar een flexrooster?
16/11/2022 11:15 tot 12:15 uur

Ronde : 1 Spreker : Jan Menger (AOb) Doelgroep: (personeelsgeleding) MR (VO) Werkvorm: Workshop

Steeds meer VO-scholen willen het onderwijs flexibeler maken. Zij vinden het huidige onderwijs te klassikaal en daarom heeft het te weinig mogelijkheden om in te spelen op de leerbehoeften van de individuele leerling.

Zo’n nieuw concept kan uiteraard niet ingevoerd worden zonder instemming van de MR, maar is er bijvoorbeeld ook een 2/3 stemming nodig?

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
10 plaatsen beschikbaar

03. Proactieve medezeggenschap
16/11/2022 11:15 tot 12:15 uur

Ronde : 1 Spreker : Kees Jansen (Verus) Doelgroep: Alle congresbezoekers met enige ervaring medezeggenschap (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Medezeggenschap is per definitie medezeggenschap. Ze volgt de zeggenschap. Betekent dat dat de medezeggenschap altijd achteraan loopt? We kennen de gang van zaken. Het bestuur komt met een plan. De MR moet daar iets van vinden en stelt ellenlange vragenlijsten op, het bestuur zet zich knarsetandend aan de beantwoording ervan, maar de antwoorden roepen nieuwe vragen op enzovoorts. Dat hoeft niet.

Door proactieve medezeggenschap te beoefenen kan de MR zichzelf en het bestuur deze ergernissen besparen. In deze workshop gaan we kijken hoe dat werkt, en we doen zelf een kleine oefening er mee.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
18 plaatsen beschikbaar

04. MR Start: de basisworkshop voor MR
16/11/2022 11:15 tot 12:15 uur

Ronde : 1 Spreker : Janny Arends (VOO) Doelgroep: Starters van alle geledingen (G)MR (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Als MR-lid heeft u een gedegen kennisbasis nodig om uw taken goed uit te kunnen voeren. Bij onze workshop MR Start leert u de beginselen over uw rol als MR-lid in de school, over de taken die u heeft en waar u op school over mee mag praten.

Ook niet-MR-leden die te maken hebben met medezeggenschap, bijvoorbeeld directeuren of bestuurders, zijn van harte welkom om deze workshop bij te wonen.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
16 plaatsen beschikbaar

05. Dialoog en verbinden
16/11/2022 11:15 tot 12:15 uur

Ronde : 1 Spreker : Geert Arts en Willem Norbruis (OMO) Doelgroep: Alle congresbezoekers (VO) Werkvorm: Workshop

De leden in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs worden vanuit de platforms ouders, leerlingen en personeel uit de MR-en gekozen. De GMR is in gesprek met veel verschillende betrokkenen.

Hoe werkt dit in de praktijk? Wat is de relatie met het bevoegd gezag? Hoe bereik je de scholen? Op welke wijze draag je bij aan de professionalisering van de medezeggenschap? Hoe geven ouders, leerlingen en personeel gezamenlijk vorm en inhoud aan de GMR?

Deze en andere vragen over de werkwijze van de GMR komen in de workshop aan bod.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
14 plaatsen beschikbaar

06. Kansenongelijkheid – ethische keuzes – inclusiviteit
16/11/2022 11:15 tot 12:15 uur

Ronde : 1 Spreker : Annemarie van Luik (AOb) Doelgroep: Alle geledingen (G)MR (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Inclusiviteit en kansengelijkheid staan volop in de belangstelling. Het maatschappelijk debat stopt niet bij de deuren van de school en dan is de vraag: Wat kan de MR maar ook wat moet de MR met deze onderwerpen en de ethische dilemma’s die daaruit voortvloeien?

Als MR krijg je beleidsvoorstellen op je bord. Door de samenstelling van de MR met medewerkers, ouders en, in het voortgezet onderwijs ook, leerlingen kijk je al met brede blik om de voorstellen te beoordelen. Is dit voldoende om tot een gedegen oordeel te komen ook als er ethische keuzes gemaakt moet worden?

Aan de hand van actuele casuïstiek brengen we tijdens deze workshop in kaart wat de positie en rol is van de medezeggenschap bij deze maatschappelijk relevante onderwerpen.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
10 plaatsen beschikbaar

07. Toezicht en medezeggenschap: toezicht en medezeggenschap in ontwikkeling
16/11/2022 11:15 tot 12:15 uur

Ronde : 1 Spreker : Marian de Regt (VTOI-NVTK) Doelgroep: Bestuurders en geledingen (G)MR (PO en VO) Werkvorm: Workshop

In deze rondetafeldiscussie gaat Marian de Regt nader in op de relatie tussen MR en RvT.

De wet ‘versterking bestuurskracht’ (2017) had vooral ten doel de positie van de MR te versterken.

Is dat in de praktijk ook te merken?

Meer dan in het verleden zijn zowel de positie van de MR als van de RvT aan het veranderen door maatschappelijke ontwikkelingen en door wetgeving. Dat betekent ook dat de relatie tussen MR en RvT hierop mee zal moeten ontwikkelen. En dat vraagt naast een goede relatie, ook een goede agenda en nog in veel gevallen een cultuuromslag in denken en handelen van zowel de medezeggenschap als de toezichthouder.
Welke tips en ervaringen kunnen we delen met elkaar om die versterking in de relatie MR-RvT verder te ontwikkelen?

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
0 plaatsen beschikbaar

08. Actualiteiten medezeggenschap
16/11/2022 11:15 tot 12:15 uur

Ronde : 1 Spreker : Janine Eshuis (VOS/ABB) Doelgroep: Alle geledingen (G)MR (PO en VO) Werkvorm: Workshop

De deelnemer wordt bijgepraat over de laatste (wettelijke) ontwikkelingen op het gebied van de medezeggenschap in het onderwijs. En uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Doel is om uw kennis over de medezeggenschap in het onderwijs up-to-date te houden.

Vraagt u zich ook wel eens af of u wel voldoende kennis heeft van de medezeggenschap in het onderwijs. Moet bijvoorbeeld een wijziging van de verlofregeling van het personeel voorgelegd worden aan de medezeggenschap? En wat is uw taak als er ideeën bestaan om het schoolplan te wijzigen? Allemaal vragen die wellicht bij u spelen. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden wordt de deelnemer meegenomen in de wondere wereld van de medezeggenschap in het onderwijs.

Kortom een workshop die u verder helpt in uw rol als lid van de medezeggenschapsraad.

Meer informatie
20 plaatsen beschikbaar

09. Medezeggenschap AanZet!
16/11/2022 11:15 tot 12:15 uur

Ronde : 1 Spreker : Matthijs Stemmer (CNV Academie) Doelgroep: Alle geledingen (G)MR (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Met het team-spel Medezeggenschap AanZet! zet je als (G)MR een stap naar pro-actieve medezeggenschap.

Door het spel, dat o.a. bestaat uit verschillende thema-kaarten, krijg je als raad inzichten in wie jullie als team zijn, in welk speelveld jullie bewegen en welke speerpunten jullie hebben.

Tijdens de workshop laten we je ‘proeven’ van dit leuke spel en brengen we jou op ideeën om met je eigen (G)MR aan de slag te gaan.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
19 plaatsen beschikbaar

10. Geschilbeslechting in de medezeggenschap
16/11/2022 11:15 tot 12:15 uur

Ronde : 1 Spreker : Arne Breunesse (Onderwijsgeschillen) Doelgroep: Alle geledingen (G)MR (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Als de bestuurder en de medezeggenschap er niet uitkomen is een gang naar de Landelijke Commissie voor Geschillen Wms soms niet te vermijden.

Maar, hoe doe je dit. Kun je dat zonder rechtsbijstand? Wat voor termijnen gelden? Hoe dien je een geschil bij de Commissie in?

In deze sessie worden hiervoor praktische handreikingen gegeven. Ook wordt een alternatieve weg van geschillenbeslechting behandeld, mediation.

Wat houdt mediation in en hoe verhoudt dat zich tot het voeren van een procedure bij de Commissie.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
13 plaatsen beschikbaar

11. Financiën en de rol (en invloed?) van de (G)MR
16/11/2022 11:15 tot 12:15 uur

Ronde : 1 Spreker : Paul Huisman (VO-raad) Doelgroep: Alle congresbezoekers (PO en VO) Werkvorm: Workshop

In de afgelopen jaren en nog komende jaren wordt veel gevraagd van (G)MR’en. Op het moment dat het onderwijs geconfronteerd wordt met nieuwe (bekostigings)regelingen heeft dat vaak ook gevolgen voor de medezeggenschap. Naast het reguliere begrotingsproces zullen diverse voorbeelden hiervan in deze workshop worden besproken.

Denk daarbij aan de verschillende NPO gelden (incl. Examenregeling en arbeidsmarkttoelage), draaiboek sectorplan covid, subsidie basisvaardigheden, maar ook met een blik op de toekomst als het gaat om instemming op de begroting op hoofdlijnen.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
Workshopronde 2
8 plaatsen beschikbaar

12. MR Verdieping: kom meer te weten over de MR-bevoegdheden!
16/11/2022 13:30 tot 14:30 uur

Ronde : 2 Spreker : Bram Buskoop (VOO) Doelgroep: Alle geledingen (G)MR met enige ervaring (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Voor MR-leden die al wat langer lid zijn kijken we in deze workshop naar een aantal specifieke bevoegdheden uit de WMS én welke keuzes er gemaakt kunnen worden ten aanzien van het medezeggenschapsreglement.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
0 plaatsen beschikbaar

13. Duurzaam inzetbaar: nu en later gezond, productief en met plezier kunnen werken
16/11/2022 13:30 tot 14:30 uur

Ronde : 2 Spreker : Saskia van der Schaaf (AOb) Doelgroep: Alle geledingen (G)MR (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Uit onderzoek blijkt dat hier nog wel wat winst te halen is. We bespreken wat duurzame inzetbaarheid is, hoe dat onderzocht wordt, en vooral op welke wijze MR en GMR hier mee te maken hebben.

We maken een lijstje algemene aandachtspunten voor de medezeggenschap en er is ruimte om met elkaar uit te wisselen wat de eigen ervaringen zijn.

Meer informatie
23 plaatsen beschikbaar

14. (Samen) werken aan goed onderwijs
16/11/2022 13:30 tot 14:30 uur

Ronde : 2 Spreker : Amely Hueting en Janette Vorgers (Attendiz) Doelgroep: Alle congresbezoekers (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Bij Stichting Attendiz is in 2018 een nieuwe besturingsfilosofie ingericht. Het goede samenspel staat hierbij centraal. In deze workshop laten we zien hoe het samenspel tussen de bestuurder en de GMR bij Attendiz is georganiseerd. Transparantie en vertrouwen zijn daarbij sleutelwoorden. Daarnaast hebben we een heldere overlegstructuur ingericht, waarbij medezeggenschap een belangrijke rol heeft in de besluitvorming.

Amely Hueting vertegenwoordigt als personeelslid de GMR. Janette Vorgers is bestuurssecretaris.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
10 plaatsen beschikbaar

15. Zonder data ben je gewoon een persoon met een mening
16/11/2022 13:30 tot 14:30 uur

Ronde : 2 Spreker : Marlies Snijders en Hugo Verheul (PO-Raad) Doelgroep: Alle geledingen (G)MR (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Als lid van de (G)MR is het je taak om over veel verschillende onderwerpen een mening te vormen. Data is daarbij een waardevolle aanvulling. Het kan je mening bevestigen of juist doen bijstellen. Wanneer je je verhaal kunt ondersteunen met de juiste data maakt dat je een nog serieuzere gesprekspartner. Bovendien kan data je veel inzicht geven in trends en ontwikkelingen. Daarom werken de PO-Raad en VO-raad samen aan de verschillende informatieproducten.

Enerzijds is dit op schoolniveau met Scholen op de kaart waarbij de data door de scholen zelf aangevuld wordt met het verhaal achter de cijfers, de context. Anderzijds is data op bestuursniveau met de Benchmark POVO. In deze workshop staan we stil bij allebei de informatieproducten, laten we zien welke data er te vinden is én hoe je deze kunt gebruiken voor jouw verhaal en vakgebied.

Ondanks de titel van de workshop is data niet zaligmakend. Albert Einstein zei het al: “Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.”

Daarom gaan we in op de vragen als:

  • Wat kan ik met (deze) data?
  • Hoe zorg ik ervoor dat ik geen verkeerde conclusies trek?
  • Kan en mag ik zelf op zoek naar data, of moet ik wachten tot ik dit aangeleverd krijg?

De workshop is bedoeld voor mensen die de Benchmark en/of Scholen op de kaart nog niet (goed) kennen. We zullen werken met casuïstiek waarbij er ruimte is om met eigen voorbeelden aan de slag te gaan.

 

“Zonder data ben je gewoon een persoon met een mening” is een vertaling van een uitspraak van statisticus Edward Deming

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
12 plaatsen beschikbaar

16. Theatersport: hoe overtuig ik de ander?
16/11/2022 13:30 tot 14:30 uur

Ronde : 2 Spreker : Richard Eising (CNV Academie) Doelgroep: Alle geledingen (G)MR (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Overtuigen en beïnvloeden is een sport! Iedereen heeft een eigen “voorkeursmanier” om anderen te overtuigen. De een gebruikt veel argumenten en feitenkennis, en de ander doet veel meer een emotioneel appèl. Binnen de medezeggenschap is overtuigen natuurlijk een belangrijk onderdeel. Hoe krijg je de ander nu zo ver om jouw mening over te nemen?

Door middel van theatersport gaan we een aantal beïnvloedingstechnieken uitspelen. Je zult hierdoor merken dat er meerdere technieken zijn, en hoe het voelt om ze te gebruiken in de praktijk. En daarmee vergroot je je scala aan beïnvloedingstechnieken voor het werk in de MR.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
19 plaatsen beschikbaar

17. Sociale Veiligheid creëren, een taak van iedereen
16/11/2022 13:30 tot 14:30 uur

Ronde : 2 Spreker : Nathalie Vriezelaar (Stichting School & Veiligheid) Doelgroep: Alle congresbezoekers (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 32 in ronde 3!

Sociale veiligheid creëren, wat houdt dat concreet in? Want wat is sociale veiligheid eigenlijk? Hoe ‘doe’ je dat? Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

In deze workshop gaan we aan de hand van concrete voorbeelden en praktische instrumenten laten zien hoe je ‘sociale veiligheid kan creëren’.

 

Belangrijk, want sociale veiligheid is niet iets vrijblijvends, het is vastgelegd in de Wet Veiligheid op school. Iedereen in de school kan eraan bijdragen. Hoe? Dat laten we je zien in deze workshop.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
19 plaatsen beschikbaar

18. Groeien als MR. Hoe gaat dat?
16/11/2022 13:30 tot 14:30 uur

Ronde : 2 Spreker : Sjoerd van Geffen (Ouders & Onderwijs) Doelgroep: Alle congresbezoekers (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Een interactieve sessie waarin u stil staat bij de ontwikkeling van uw eigen MR. Hoe professioneel en sterk is uw MR? Kan de MR zijn eigen doelstellingen (al) waarmaken? Hoe kunt u daarin groeien? Na een korte inleiding gaan de deelnemers onder deskundige begeleiding in gesprek over de eigen groeiprestaties, groeimogelijkheden en groeiwensen.

Na afloop heeft u een goed beeld van waar u als MR staat, wat u wilt versterken en hoe u dat bereikt.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
19 plaatsen beschikbaar

19. It takes two to tango
16/11/2022 13:30 tot 14:30 uur

Ronde : 2 Spreker : Aysegül Aslan (AOb) Doelgroep: Alle congresbezoekers (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Medezeggenschap en zeggenschap zijn op gelijkwaardig niveau overleg- en samenwerkingspartners. Op het juiste moment en op de juiste wijze als partners met elkaar in gesprek gaan, draagt bij aan een medezeggenschap die er toe doet.

In deze workshop richten we ons op de spelregels hoe dit in te richten.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
14 plaatsen beschikbaar

20. Activerend vergaderen
16/11/2022 13:30 tot 14:30 uur

Ronde : 2 Spreker : Fred Kruidenberg (VOO) Doelgroep: MR-leden (PO en VO) Werkvorm: Workshop

De MR vergadert om kritisch-constructief mee te denken over het beleid op school. Het is daarom belangrijk dat alle MR-leden de ruimte voelen en krijgen om de discussie aan te gaan.

Tijdens deze workshop krijgt u handvatten mee over hoe de MR discussie tijdens vergaderingen goed kan organiseren.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
16 plaatsen beschikbaar

21. Het toegankelijker maken van MR-stukken
16/11/2022 13:30 tot 14:30 uur

Ronde : 2 Spreker : Rafke Hagenaars en Matthias Schmal (LAKS) Doelgroep: Alle congresbezoekers (VO) Werkvorm: Workshop

Deze workshop wordt tegelijkertijd online gegeven.

Tijdens deze training gaan we het gesprek aan over het toegankelijker maken van MR-stukken. Hierdoor kan de ouder- en leerlinggeleding betere feedback geven, omdat ze de tekst beter begrijpen en hier dus een mening over kunnen vormen.

Veel kleine aanpassingen, kunnen al erg bijdragen aan een beter geheel.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
20 plaatsen beschikbaar

22. en 23. Naleving en handhaving van de uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
16/11/2022 13:30 tot 14:30 uur

Ronde : 2 Spreker : Saraï Sapulete en Maarten Stigter (Berenschot) Doelgroep: Alle congresbezoekers (PO en VO) Werkvorm: Presentatie en bespreking

Let op: Dit betreft een dubbele workshop! In ronde 2 is de presentatie – in ronde 3 de bespreking en verdieping hiervan.

Onderzoeksbureau Berenschot heeft in opdracht van het Expertisecentrum van stichting Onderwijsgeschillen onderzoek gedaan naar de naleving en handhaving van de uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (Wet medezeggenschap op scholen). Het onderzoeksrapport geeft waardevolle inzichten over de ervaringen van betrokkenen met de geschillenbehandeling door de LCG WMS in de periode 2017 – 2020. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de wijze waarop uitspraken van LCG WMS worden nageleefd en welk wettelijk instrumentarium hiervoor beschikbaar is.

Ook roept het rapport nieuwe vragen op over de wijze waarop de toegang tot goede geschilbehandeling voor schoolbesturen en medezeggenschapsraden wettelijk gezien het beste geborgd kan worden. Tijdens deze dubbele workshop is er ruimte voor verdere verdieping naar aanleiding van het rapport.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
Workshopronde 3
18 plaatsen beschikbaar

22. en 23. Naleving en handhaving van de uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
16/11/2022 14:45 tot 15:45 uur

Ronde : 3 Spreker : Saraï Sapulete en Maarten Stigter (Berenschot) Doelgroep: Alle congresbezoekers (PO en VO) Werkvorm: Presentatie en bespreking

Let op: Dit betreft een dubbele workshop! In ronde 2 vond de presentatie plaats – in deze ronde 3 is de bespreking en verdieping.

Onderzoeksbureau Berenschot heeft in opdracht van het Expertisecentrum van stichting Onderwijsgeschillen onderzoek gedaan naar de naleving en handhaving van de uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (Wet medezeggenschap op scholen). Het onderzoeksrapport geeft waardevolle inzichten over de ervaringen van betrokkenen met de geschillenbehandeling door de LCG WMS in de periode 2017 – 2020. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de wijze waarop uitspraken van LCG WMS worden nageleefd en welk wettelijk instrumentarium hiervoor beschikbaar is.

Ook roept het rapport nieuwe vragen op over de wijze waarop de toegang tot goede geschilbehandeling voor schoolbesturen en medezeggenschapsraden wettelijk gezien het beste geborgd kan worden. Tijdens deze dubbele workshop is er ruimte voor verdere verdieping naar aanleiding van het rapport.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
16 plaatsen beschikbaar

24. De relatie tussen de MR, OPR en passend onderwijs
16/11/2022 14:45 tot 15:45 uur

Ronde : 3 Spreker : Fred Kruidenberg (VOO) Doelgroep: MR en OPR (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Als MR-lid heeft u vast wel eens van de OPR (ondersteuningsplanraad) gehoord. Zo niet, kom dan vooral naar deze workshop!

De twee bespreekpunten voor deze workshop zijn:
1. welke invloed medezeggenschap heeft op beleid rondom passend onderwijs en
2. de relatie MR-OPR.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
8 plaatsen beschikbaar

25. Speel mee met het MR-spel!
16/11/2022 14:45 tot 14:45 uur

Ronde : 3 Spreker : Richard Eising (CNV Academie) Doelgroep: Alle geledingen (G)MR (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Speel mee met het MR-spel! Ben jij een MR-dummy of een MR-expert?

Hoe staat het met jouw kennis en jouw kunde van de medezeggenschap? Hoe goed ben jij op de hoogte van de feiten, de vaardigheden en de do’s and don’ts van het MR-werk?

En wat weet jij van bijzondere MR-thema’s? Kortom, ben jij een MR-dummy of een MR-expert?

Speel het MR-spel en ontdek hoe je ervoor staat. In een team met collega-MR-leden ga je de strijd aan met de andere teams.

Wie heeft de meeste goede antwoorden en wint het spel?? En winnaar of niet…….je bent na afloop een stap verder naar MR-expert!

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
7 plaatsen beschikbaar

26. Wendbare samenwerking
16/11/2022 14:45 tot 15:45 uur

Ronde : 3 Spreker : Joop Witteveen (CNV Academie) Doelgroep: Alle congresbezoekers (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Voor goede en efficiënte medezeggenschap is een goede samenwerking tussen de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag van belang.

Door elkaars ambities en elkaars perspectief op medezeggenschap te kennen kan de (G)MR een goede en professionele sparringpartner voor het bevoegd gezag zijn.

In deze workshop hebben we het over hoe die samenwerking tot stand kan komen.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
0 plaatsen beschikbaar

27. MR en Achterban
16/11/2022 14:45 tot 15:45 uur

Ronde : 3 Spreker : Maria Jansen (VOO) Doelgroep: Alle geledingen (G)MR (PO en VO) Werkvorm: Workshop

MR en Achterban: voor MR-leden die contact met ouders en personeel willen verbeteren

De MR heeft de belangrijke taak om contact te onderhouden met de ouders, personeelsleden en leerlingen op school. Maar hoe kan een MR dit op een goede manier doen?

Tijdens deze workshop krijgt u handvatten mee om het contact met de achterban goed te organiseren.

Meer informatie
22 plaatsen beschikbaar

28. Medezeggenschap en (I)KC
16/11/2022 14:45 tot 15:45 uur

Ronde : 3 Spreker : Henk Nieborg (CNV Academie) Doelgroep: MR-leden (PO) Werkvorm: Lezing

Tijdens deze lezing gaan we in op de medezeggenschap in een integraal kindcentrum (IKC).

Na afloop ben je als MR op de hoogte wat dit proces van een school vraagt.

Deze lezing geeft je niet alleen informatie maar vooral ook praktische adviezen.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
20 plaatsen beschikbaar

29. Samenwerken in plaats van concurreren
16/11/2022 14:45 tot 15:45 uur

Ronde : 3 Spreker : Koos Beljon en Geke Versprille (FvOv) Doelgroep: Alle congresbezoekers (VO) Werkvorm: Workshop

Deze workshop heeft als doelgroep VO. In ronde 1 (workshop 1) is de doelgroep PO!

In veel regio’s in Nederland is sprake van krimp, terwijl er ook sprake is van een lerarentekort. Dit vraagt om een heroriëntatie en samenwerking.

In deze sessie willen we met behulp van een aantal stellingen en/of vragen in gesprek met de deelnemers. Ook gebruiken we een aantal praktijkvoorbeelden om opties/mogelijkheden van samenwerking in plaats van concurrentie tussen scholen/schoolbesturen te bespreken.

Doel van de (vele mogelijkheden van) samenwerking: het onderwijsaanbod/de onderwijsinfrastructuur in stand houden.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
19 plaatsen beschikbaar

30. Rol van de MR bij het fuseren van twee scholen/schoolbesturen
16/11/2022 14:45 tot 15:45 uur

Ronde : 3 Spreker : Hans Bloemen (VOO) Doelgroep: Alle congresbezoekers (PO en VO) Werkvorm: Workshop

De MR heeft een belangrijke rol wanneer twee scholen of twee schoolbesturen met elkaar fuseren. Tijdens deze workshop leert u meer over de rol van de MR bij fusie.

Zowel MR-leden, directeuren als bestuurders zijn van harte welkom om bij deze workshop aan te sluiten.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
20 plaatsen beschikbaar

31. met Theaterzaken de vloer op
16/11/2022 14:45 tot 15:45 uur

Ronde : 3 Spreker : Theaterzaken Doelgroep: Alle congresbezoekers (PO en VO) Werkvorm: Workshop

In deze workshop komen de belangrijkste basisprincipes van improvisatietheater aan de orde, zoals; sta open voor de ander, luister en kijk goed, durf je eigen plan los te laten, , zeg ‘ja, en..’, in plaats van ‘ja, maar..”, laat de ander schitteren, neem risico’s en ervaar de lol van het falen.

Improvisatietheater is als op een positieve en optimale manier communiceren. Niemand weet waar het precies naar toe gaat, maar een positieve instelling, goed luisteren en openstaan voor een ander is een voorwaarde voor het gewenste resultaat. Bij improvisatietheater is er geen sprake van te voren bedachte teksten en rollen. Alles wordt ter plekke bedacht en meteen uitgevoerd. Samen van niets naar iets.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
9 plaatsen beschikbaar

32. Sociale Veiligheid creëren, een taak van iedereen
16/11/2022 14:45 tot 15:45 uur

Ronde : 3 Spreker : Nathalie Vriezelaar (Stichting School & Veiligheid) Doelgroep: Alle congresbezoekers (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 17 in ronde 2!

Sociale veiligheid creëren, wat houdt dat concreet in? Want wat is sociale veiligheid eigenlijk? Hoe ‘doe’ je dat? Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

In deze workshop gaan we aan de hand van concrete voorbeelden en praktische instrumenten laten zien hoe je ‘sociale veiligheid kan creëren’.

 

Belangrijk, want sociale veiligheid is niet iets vrijblijvends, het is vastgelegd in de Wet Veiligheid op school. Iedereen in de school kan eraan bijdragen. Hoe? Dat laten we je zien in deze workshop.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie