Ochtendprogramma (door WVIP):

9.30 uur Inloop met koffie, thee, koek
10.00 uur Welkom en impressies over 4 jaar WVIP door Jan van Belzen (voorzitter Stuurgroep WVIP) en Anne-Marie Spierings (Deltalinqs)
10.20 uur Toegevoegde waarde van de WVIP-werkpakketten aan de waterstofveiligheid, met:
– Walter Reurink (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond)
– Margreet Spoelstra (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid)
– Françoise van den Brink (Port of Rotterdam)
– John Zevenbergen (TNO)
– Marcel Weeda (TNO)
11.05 uur Hoe houden we de waterstofsector samen veilig? Door Peter van Gerwen (Gerwen-advies)
11.15 uur In gesprek met het publiek: bruggen voor de toekomst
11.45 uur Bedankmoment
11.55 uur Aankondiging van de Community of Practice voor waterstofveiligheid
12.00 uur Afsluiting

12.00 – 13.00:  Gezamenlijke lunch

Middagprogramma (door NL Hydrogen, Nationaal Waterstof Programma, TKI Nieuw Gas | Topsector Energie):

13.00 – 13.15 uur Opening door Judith Elsinghorst, Directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
13.15 – 13.45 uur Panelgesprek over veiligheid en waterstof met vertegenwoordigers van:
– Nationaal Waterstof Programma
– NL Hydrogen
– Veiligheidsregio’s/NIPV
– Kennisinstellingen
13.45 – 14.45 uur Workshopronde 1
14.45 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 16.15 uur Workshopronde 2
16.15 – 16.45 uur Interview over het vervolg van het thema veiligheid
16.45 – 17.00 uur Lanceringsmoment community of practice (Alice Krekt, directeur NLHydrogen)
17.00 – 18.00 uur Netwerkborrel

 

Ja, ik kom de gehele dag
03/04/2024 09:30 tot 18:00 uur

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie

Ik kom naar het ochtendprogramma
03/04/2024 09:30 tot 12:00 uur

Ochtendprogramma  (door WVIP)

Indien u deze keuze maakt, kiest u ervoor om geen gebruik te maken van de aangeboden lunch

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie

Ik maak gebruik van de lunch
03/04/2024 12:00 tot 13:00 uur

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie

Ik kom naar het middagprogramma
03/04/2024 13:00 tot 18:00 uur

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
Kies hier de workshop van uw keuze voor het middagprogramma (1 per ronde) 1

1.1 Waterstofproductie via elektrolyse
03/04/2024 13:45 tot 14:45 uur

Ronde : 1 Werkvorm: workshop

Wat speelt er qua veiligheid bij waterelektrolyse? Hoe kan dat bij ontwerp en bouw geborgd worden? Deze workshop geeft inzicht in deze thematiek aan de hand van studies en ervaringen uit de praktijk.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie

1.2 Waterstofinfrastructuur
03/04/2024 13:45 tot 14:45 uur

Ronde : 1

Welk onderzoek loopt er op het gebied van veiligheid in relatie tot de infrastructuur? Wat weten we al en waar richt nieuw onderzoek zich op? En wat leren we van de praktijk? Deze vragen komen langs in de workshop.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie

1.3 Beleidsvisie waterstofdragers en uitgangspunten risicobeleid
03/04/2024 13:45 tot 14:45 uur

Ronde : 1

Het Rijk bouwt aan een brede visie op waterstofdragers in Nederland. Veiligheid en gezondheid zijn daarin belangrijke aspecten. Er zijn uitgangspunten opgesteld voor het omgaan daarmee. Deze workshop geeft aan waar we staan en we gaan in gesprek over actuele dilemma’s.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie

1.4 Import van waterstofdragers
03/04/2024 13:45 tot 14:45 uur

Ronde : 1

Diverse bedrijven richten zich op de import van waterstof, bijvoorbeeld als ammoniak, in vloeibare vorm of als een LOHC. Hoe kan veiligheid bij import geborgd worden? Hoe gaan spelers daarmee om? In deze workshop praten we hierover door.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie

1.5 Risico-gebaseerde regelgeving voor het gebruik van waterstofvoertuigen
03/04/2024 13:45 tot 14:45 uur

Ronde : 1

Deloitte heeft onderzoek gedaan naar de risico’s van bestaande en nieuw te ontwikkelen infrastructuur voor waterstofvoertuigen. Daarbij zijn hiaten in de huidige wet- en regelgeving in kaart gebracht en zijn lessen getrokken uit Europese landen. De workshop deelt de voorlopige resultaten en bespreekt mogelijke verbeteringen van de regelgeving in Nederland.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
Kies hier de workshop van uw keuze voor het middagprogramma (1 per ronde) 2

2.1 Grootschalige waterstofopslag in zoutcavernes
03/04/2024 15:15 tot 16:15 uur

Ronde : 2

De Nederlandse ondergrond leent zich voor grootschalige opslag van waterstof. Veiligheid speelt daarbij vanzelfsprekend een cruciale rol. Deze workshop geeft inzicht in de veiligheidsaspecten en hoe dat in de praktijk uitwerkt.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie

2.2 Richtsnoer veiligheid waterstofdragers
03/04/2024 15:15 tot 16:15 uur

Ronde : 2

De ministeries van EZK en IenW en stakeholders werken aan een praktisch richtsnoer voor het omgaan met de veiligheidsrisico’s bij vloeibaar gemaakte waterstof, ammoniak en LOHC’s. Het richtsnoer geeft aan hoe betrokken overheden en belanghebbenden daarbij kunnen handelen; denk aan vergunningverlening, aandachtsgebieden e.d. In deze workshop hoort u meer en kunt u meedenken.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie

2.3 Uitkomsten MKBV-onderzoek
03/04/2024 15:15 tot 16:15 uur

Ronde : 2

Binnenkort worden de uitkomsten gepubliceerd van een onderzoek waarin de maatschappelijke kosten en baten zijn vergeleken van verschillende ketens met waterstofdragers als ammoniak en LOHC’s. In deze workshop worden de resultaten gepresenteerd en gaan we hierover in gesprek.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie

2.4 Toepassingen van waterstof
03/04/2024 15:15 tot 16:15 uur

Ronde : 2

Waterstof kan in verschillende eindtoepassingen worden ingezet. Hoe is de veiligheid geborgd in bijvoorbeeld de waterstofmobiliteit en aggregaten op waterstof voor decentrale elektriciteitsproductie? Kom en luister naar deskundigen met praktijkervaring.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie

2.5 Handvatten voor waterstofveiligheid in de praktijk: de waarde van normen
03/04/2024 15:15 tot 16:15 uur

Ronde : 2

Deze workshop geeft inzicht in welke normen er van toepassing zijn op waterstofveiligheid en hoe daarmee gewerkt kan worden. Wat houden die normen precies in en hoe komen ze tot stand? NEN vertelt er alles over.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie